Ons beleid

Werkzaamheden

De Sint Clemens Stichting zet zich in voor kwetsbare jeugd tot de leeftijd van 23 jaar. Wij bieden financiële ondersteuning aan sociale- en maatschappelijke organisaties. Dat doen wij al vele jaren met grote inzet en onverminderd succes. Zo kunnen opbouwende initiatieven en projecten tot bloei komen en krijgt onze doelgroep een kans zich positief te ontwikkelen. De Sint Clemens Stichting financiert uitsluitend projecten en geen exploitatie.

Werving van gelden

De Sint Clemens Stichting werft geen gelden.

Vermogen

De Sint Clemens Stichting streeft na niet meer vermogen aan te houden dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het vermogen van de Sint Clemens Stichting kent naast een zogenoemde ‘Bestemmingsreserve’ een ‘Algemene Reserve’. De algemene reserve dient ter vrije besteding van de te verrichten werkzaamheden

Bestedingsbeleid

Een vanuit de samenleving verkregen verzoek om financiële ondersteuning (subsidie) wordt niet alleen aan de statutaire doelstelling van de Sint Clemens Stichting getoetst. Ook wordt bekeken of er voor de gevraagde financiering niet elders een voorziening bestaat en/of de subsidievrager niet zelf in staat is om in de gevraagde financiële ondersteuning te voorzien. Het besluit van het bestuur van de Sint Clemens Stichting rondom de aanvraag van subsidie wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Aan een besluit kunnen voorwaarden gesteld worden.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Sint Clemens Stichting ontvangen geen beloning of vacatiegelden voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, mits niet bovenmatig, worden vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beschrijving van de administratieve organisatie

De (financiële) administratie van de Sint Clemens Stichting is opgedragen aan de Penningmeester, die daarbij ondersteund wordt door de Secretaris. Financiële mutaties worden steeds verantwoord op de bankrekening(en). Er is geen kasverkeer. De jaarrekening van de Sint Clemens Stichting wordt opgesteld door Baat Accountants & Adviseurs te Sittard.

Publicatieplicht

De Sint Clemens Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van deze website.

Onze strategie

Statutaire doelstelling

Het door middel van financiële ondersteuning bevorderen en stimuleren van activiteiten op het gebied van het welzijn van jeugdigen tot 23 jaar in de regio Zuid-Limburg, in het bijzonder de kwetsbare jeugdigen en hun omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Afwezigheid van winstoogmerk

Met haar doelstelling beoogt de Sint Clemens Stichting het algemeen belang te dienen. De stichting geeft uitvoering aan de doelstelling zonder enig winstoogmerk. Ook het behalen van een positief exploitatieresultaat is geen doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

In geval van opheffing van de Sint Clemens Stichting dient een batig liquidatiesaldo te worden besteed aan een organisatie met ANBI-status én een gelijksoortige doelstelling. (Indien het een buitenlandse instelling betreft moet deze uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen en een soortgelijke doelstelling hebben.) De huidige statuten voldoen op dit aspect niet aan de vigerende wet- en regelgeving. Hiervoor geldt echter een overgangsregeling: bij de eerstvolgende statutenwijziging (om een andere reden) wordt de bestemming van het liquidatiesaldo aangepast. Bij een eerdere liquidatie van de Sint Clemens Stichting wordt wel uitvoering gegeven aan de vigerende regelgeving.