vingers iStock-586379824.jpg

Wij steunen projecten op het gebied van sociaal maatschappelijke jeugdzorg in Zuid Limburg, zodat onze doelgroep zich positief kan ontwikkelen. De werkzaamheden van de Sint Clemens Stichting bestaan uit realiseren van de doelstelling van de stichting. Het bestuur bekijkt en beoordeelt de aanvragen voor financiële ondersteuning. Na besluitvorming worden de aanvragers schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomst. Als er een bijdrage wordt toegekend aan een project draagt het bestuur zorg voor de verdere uitvoering. 

Toegekende bedragen

De afgelopen jaren werden gemiddeld onderstaande bedragen toegekend:

2021

€ 226.686

2020

€ 128.024

2019

€ 253.054

2018

€ 123.827

2017

€ 165.885

2016

€ 201.746

2015

€ 16.000

2014

€  6.000

2013

€ 10.000

2012

€ 15.000

2011

€ 13.000

2010

€ 12.000

 

jongen iStock-654744256.jpg

Vermogensbeheer

Tevens is het de taak van het bestuur om het vermogen van de stichting zorgvuldig te beheren. Dit vermogen bestaat uit beleggingen in effecten en liquiditeiten. De financiële- en administratieve controle is uitbesteed aan een (externe) accountant. Het bestuur (of een daartoe gemandateerde delegatie) voert periodiek overleg met de financiële instelling(en) waar het vermogen van de Sint Clemens Stichting is ondergebracht. Zij adviseren het bestuur over investeringen en desinvesteringen. Het gehanteerde risicoprofiel laat zich omschrijven als defensief. Uitbreiding van het vermogen van de Sint Clemens Stichting, anders dan door het behalen van beleggingsresultaten, wordt niet nagestreefd. 

Kosten

De kosten van de Sint Clemens Stichting worden gevormd door de kosten van beleggingen en algemene kosten. Onder de kosten van de beleggingen zijn begrepen de kosten en provisies van effecten alsmede kosten voor bewaarloon. De algemene kosten omvat de kosten van de (externe) accountant, secretariaatskosten alsmede overige algemene kosten.

Financiering en schenkingsbudget

Met betrekking tot de winstbestemming is statutair vastgelegd dat in verband met de instandhoudingseis van het eigen vermogen (algemene reserve) een toevoeging aan de algemene reserve plaatsvindt, vanuit het positieve saldo van baten en lasten. Dit na mutatie van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CBS) over de omvang van dat eigen vermogen bij het begin van een jaar. Als er dan nog saldo overblijft wordt dit aan de  bestemmingsreserves toegevoegd. Mocht het resultaat zodanig zijn dat er geen ruimte is voor dotaties aan het vermogen dan vinden inhaaldotaties plaats om het dotatietekort aan te vullen voordat een dotatie aan de algemene bestemmingsreserve plaatsvindt.