verkorte staat van baten en lasten

Opbrengsten

ontvangen rente                                                                                      3.092

(on)gerealiseerd koersresultaat effecten                                           94.655

ontvangen dividend en couponrente                                                 110.753

                                                                                                                208.500

Kosten

kosten beleggingen                                            22.949

algemene kosten                                                 11.805

                                                                                                                         34.754                             Resultaat                                                                                                     173.746

In 2017 is aan subsidies een bedrag van totaal  E 190.885 uitgekeerd.

Dat bedrag is ten laste gebracht van de bestemmingsreserves.

Voorgenomen bestedingen 2018

Aan de hand van de ingekomen subsidieverzoeken is het bedrag aan voorgenomen bestedingen in het jaar 2018 vast te stellen op € 175.000,--