Exploitatie 2019
Verkorte staat van baten en lasten

 

Opbrengsten 687.880
ontvangen rente     2.562
(on)gerealiseerd koersresultaat effecten 573.326
ontvangen dividend en couponrente 111.992
   
Kosten  34.993
kosten beleggingen  22.460
algemene kosten 12.114
afschrijvingen 419
   
Resultaat 652.887

 

Voorgenomen bestedingen 2020

Aan de hand van de ingekomen subsidieverzoeken is het bedrag van de voorgenomen bestedingen voor het jaar 2020 vast te stellen op € 275.000,-.

ANBI

De Sint Clemens Stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN/fiscaal nummer 810432201.