Exploitatie 2018
Verkorte staat van baten en lasten

 

Opbrengsten 272.527
ontvangen rente 453
(on)gerealiseerd koersresultaat effecten 141.295
ontvangen dividend en couponrente 130.779
   
Kosten 38.394
kosten beleggingen 22.608
algemene kosten 15.786
   
Resultaat 234.133

 

Voorgenomen bestedingen 2019
Aan de hand van de ingekomen subsidieverzoeken is het bedrag aan voorgenomen bestedingen voor het jaar 2019 vast te stellen op € 185.000,-.